İstanbul Üniversitesine kayıt hakkı kazanacak olan adayların, kesin kayıt zamanı aşağıdaki belgeleri teslim etmeleri gerekiyor.

Kayıt için gerekli belgeler :

 1. Lise diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi,
 2. Lise diplomasının, TC Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Türk Dış Temsilciliklerinden alınmış Denklik Belgesinin aslı,
 3. Adayın lisede aldığı dersleri, notlarını ve genel not ortalamasını gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi (transkript) ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,
 4. KKTC uyruklu olup, KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklardan, GCE AL sonucu belgesi ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,
 5. İÜYÖS sonuç belgesinin çıktısı,
 6. Vizeli Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,
 7. Varsa, uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesinin ve Türkçe Yeterlilik Belgesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,
 8. İkametgâh belgesi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili birim öğrenci bürosuna teslim edilmesi şarttır),
 9. Sekiz adet 4,5×6,0 cm ebadında fotoğraf (son altı ay içinde, ön cepheden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır),
 10. Öğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu,
 11. İmzalı Geçim Güvencesi Beyanı.
 12. Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra TC vatandaşlığına geçen çift uyruklulardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,

Başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde tahrif edilmiş, sahte, eksik veya yanlış belge sunanların kesin kayıtları yapılmış olsa bile yapılan işlemleri iptal edilir.

Üniversiteye kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler, ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları halinde genel sağlık sigortası primi ödemek suretiyle genel sağlık sigortalısı olabilir.

Öğrenim ücreti ve geçim güvencesi miktarı:

 1. Kontenjanlar dahilinde kabul edilecek öğrencilerden Bakanlar Kurulu tarafından her yıl tespit edilen asgari ve azami sınırlar içinde kalmak kaydıyla Üniversite tarafından belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen miktarda öğrenim ücreti alınır.
 2. Kontenjanlar dahilinde kabul edilecek öğrencilerin maddi imkânlarının Ülkemizde yükseköğretimlerini sürdürmeye imkân sağlamasını temin etmek amacıyla öğrencinin geçimini üstlenen kişinin, öğrencinin Üniversitemizdeki öğrenimi süresince giderlerini karşılayacak 10.000,00 TL (On Bin Türk Lirası) maddi yeterliliğe sahip olduğunu bir banka hesabı ile belgelemesi zorunludur.